1. Tworzenie spółki wodnej

Utworzenie spółki wodnej następuje w drodze porozumienia co najmniej 3 osób fizycznych lub prawnych, zawartego w formie pisemnej.
Do utworzenia spółki wodnej wymagane jest:
1) uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki,
2) dokonanie wyboru organów spółki

2. Statut
Osoby zainteresowane utworzeniem spółki wodnej opracowują statut, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 166 Prawa wodnego (załącznik – wzór statutu)
Statut spółki wodnej określa w szczególności:
1) nazwę i siedzibę spółki oraz teren jej działalności;
2) cel spółki oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu;
3) zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, adekwatnych do celów spółki;
3a) zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 164 ust. 2;
4) prawa i obowiązki członków spółki;
5) ograniczenia praw członków dotyczące ich gruntów i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań spółki;
6) warunki przyjmowania nowych członków oraz wykluczania członków ze spółki;
7) warunki następstwa prawnego członków spółki;
8) organy spółki, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres działania;
9) zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki;
10) przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia;
11) czas trwania spółki oraz sposób jej rozwiązania lub likwidacji;
12) warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki;
13) przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki.

Do statutu dołącza się wykaz członków spółki, zawierający ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.
Statut spółki wodnej podlega zatwierdzeniu przez Starostę właściwego miejscowo dla siedziby spółki wodnej
Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

3. Organy spółki wodnej
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) organami spółki wodnej są:
1) walne zgromadzenie;
2) zarząd;
3) komisja rewizyjna, o ile spółka liczy więcej niż dziesięciu członków.
Do walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie planu prac spółki wodnej oraz jej budżetu, w którym można upoważnić zarząd do zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu spółki, do ustalonej wysokości;
2) uchwalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki;
2a) ustalanie wysokości należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 164 ust. 2 Prawo wodne;
3) wybór oraz odwołanie członków zarządu i członków komisji rewizyjnej;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie zarządowi absolutorium;
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości albo zbycia lub obciążenia nieruchomości spółki wodnej;
6) uchwalanie zmian statutu spółki wodnej;
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia spółki wodnej do związku spółek wodnych;
8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia spółki wodnej z inną spółką wodną albo podziału spółki wodnej na dwie lub więcej spółek;
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania spółki wodnej oraz powołania likwidatorów;
10) zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora spółki wodnej;
11) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd lub komisję rewizyjną.

4. Wpis do katastru wodnego
Zarząd spółki wodnej zgłasza utworzenie spółki w celu wpisania do katastru wodnego (prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie), w terminie 30 dni od dnia nabycia przez spółkę osobowości prawnej.
Wpis spółki wodnej do katastru wodnego obejmuje:
1) nazwę, siedzibę, adres i przedmiot działania spółki;
2) imiona i nazwiska członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
3) czas trwania spółki;
4) dane dotyczące decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu.

5. Czynności organizacyjne Zarządu spółki wodnej
Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego celem nadania numeru REGON,
Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP,
Założenie konta bankowego,
Wyrobienie odpowiednich pieczątek
Mapa obszaru działalności Spółki Wodnej z zaznaczonymi urządzeniami i budowlami melioracji wodnych szczegółowych (ze WZMiUW).
Wykaz urządzeń i budowli melioracji szczegółowych – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

6. Inne uregulowania Prawa wodnego dotyczące zasad działalności spółki wodnej
Spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, a członek spółki wodnej nie odpowiada za zobowiązania spółki.
Członek spółki wodnej jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jej rzecz innych określonych w statucie świadczeń, niezbędnych do wykonywania statutowych zadań spółki.
Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych przez członków spółki, w związku z działalnością spółki.
Jeżeli uchwalone przez spółkę wodną, zajmującą się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, składki i inne świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych, starosta może organom spółki zwrócić uwagę na konieczność podwyższenia wysokości tych składek lub innych świadczeń.
W przypadku osiągnięcia zysku netto może być on przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.
Do egzekucji składek i świadczeń, na rzecz spółki wodnej stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji należności podatkowych.

 

Pełne informacje znajdują się w treści ustawy o prawie wodnym, dostępnej po adresem :

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000145