Regulamin świadczenia usług przez aplikację spolka-wodna.pl

 1. Definicje

  Usługodawca - firma WeBSaaS Grzegorz Warchoł z siedzibą: ul. Brodnicka 28, 04-960 Warszawa, NIP: 952-182-67-24

  Spółka - Podmiot korzystający w dowolny sposób z usługi usługodawcy poprzez rejestrację na stronie internetowej usługodawcy. Klientem może być tylko spółka wodna zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem dotyczącym istnienia spółek wodnych.

  Użytkownik - Spółka lub osoba uprawniona przez Spółkę do używania przydzielonej przez usługodawcę części aplikacji. Jeśli regulamin nie stanowi inaczej, postanowienia dotyczące Użytkownika stosuje się odpowiednio do Spółki.

  Aplikacja - Aplikacja internetowa (program komputerowy) działający na serwerach usługodawcy. Dostęp do programu jest realizowany poprzez protokół HTTP lub HTTPS. Do korzystania z aplikacji wymagana jest rejestracja na stronie usługodawcy, opłacenie odpowiedniego planu taryfowego oraz posiadanie loginu i hasła przez Spółkę.

  Login - Nazwa Spółki - słowo stosowane do określenia identyfikatora używanego w systemach komputerowych. Login jest ciągiem znaków przypisanych użytkownikowi aplikacji. Do Loginu przypisane są prawa, jakie ma dana Spółka w systemie. W systemie może występować unikalnie tylko jeden login o danej nazwie.

  Hasło - Utajniony ciąg znaków, głównie alfanumeryczny, umożliwiający systemowi autoryzację użytkownika, a użytkownikowi dostęp do przydzielonych mu funkcji w aplikacji. Wprowadzenie hasła jest niezbędne do działania Spółki w aplikacji. Spółka nie powinna ujawniać hasła osobom trzecim.

  Adres e-mail - Unikalny adres poczty elektronicznej należący do Spółki w aplikacji. Poprawny adres e-mail jest konieczny do rejestracji w aplikacji i komunikacji z usługodawcą.

  Konto - Instancja aplikacji dostępna dla Spółki pod specjalnym unikalnym adresem internetowym URL. Założenie Konta polega na przypisaniu użytkownikowi loginu i hasła, które będą go identyfikować w aplikacji. Login przypisany do Konta jest niezmienny i niepowtarzalny w obrębie aplikacji. System umożliwia zmianę hasła. W przypadku utraty hasła istnieje możliwość wygenerowania nowego i wysłanie na podany podczas rejestracji adres e-mail.

  Serwery - Urządzenia należące do usługodawcy, na których zainstalowana jest aplikacja, serwujące użytkownikom aplikacji zawartość dostępną pod adresem http://spolka-wodna.pl

  Przeglądarka - Oprogramowanie znajdujące się na liście dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy, służące do wyświetlania stron internetowych niezbędne do użytkowania aplikacji.

  Abonament - Definiuje miesięczny zakres parametrów konta, podany na stronie Usługodawcy.

  Cennik - Wykaz obowiązujących opłat abonamentowych za dostęp i korzystanie z płatnych form aplikacji. Aktualny cennik publikowany jest na podstronie internetowej http://spolka-wodna.pl lub tworzony indywidualnie dla każdego klienta

  Umowa - Porozumienie Usługodawcy i Spółki, na mocy którego, usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usług, a Spółka do wnoszenia opłat zgodnych z cennikiem oraz z wybranym abonamentem.

 2. Postanowienia ogólne

  Niniejszy regulamin, opracowany przez Usługodawcę określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, jak również zasady i zakres korzystania z aplikacji przez Spółkę. Regulamin jest publikowany na stronie internetowej należącej do usługodawcy. Korzystanie przez Spółkę z aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności. Spółka rejestrując się na stronach internetowych Usługodawcy, oświadcza że akceptuje w całości niniejszy regulamin.

 3. Usługi

  Podstawową usługą świadczoną przez aplikację, jest udostępnianie Spółkom płatnej aplikacji internetowej umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami związanymi z działalnością Spółki. Dostęp do aplikacji wymaga posiadania dostępu do internetu oraz komputera typu PC, Mac lub innego urządzenia elektronicznego posiadającego przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script.

  Spółka zamierzająca korzystać z aplikacji musi prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny oraz potwierdzić akceptację treści niniejszego regulaminu i treści polityki prywatności aplikacji. Korzystanie przez Spółkę z aplikacji jest płatne zgodnie z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie internetowej usługodawcy.

  Aby założyć konto w aplikacji Spółka musi podać podczas rejestracji: pełną nazwę, NIP, adres do korespondencji, adres e-mail. Podawane przez Spółkę dane firmowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Spółka jest zobowiązana do aktualizowania danych w przypadku ich zmiany.

  Usługa jest świadczona od momentu założenia konta w cyklu miesięcznym. Założenie konta równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

 4. Płatności

  Spółka jest zobowiązana dokonywać z dołu opłat za możliwość korzystania z aplikacji zgodnie z obowiązującym cennikiem. Usługobiorca zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, opłacić abonament za świadczoną usługę na rachunek bankowy podany przez Usługodawcę.

 5. Rezygnacja

  Spółka może zrezygnować z korzystania z aplikacji w dowolnym czasie (rozwiązanie umowy). Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Spółce zapłaconej z góry płatności w przypadku rezygnacji z korzystania z aplikacji przez Spółkę.

  Usługodawca może zablokować konto Spółki i odmówić dalszego dostępu do aplikacji bez podania przyczyny (rozwiązanie umowy), w szczególności gdy: narusza regulamin, podejmuje działania zagrażające bezpieczeństwu aplikacji, dokonuje czynności niezgodnych z prawem, działa na szkodę usługodawcy lub innych użytkowników, podała nieprawdziwe dane firmowe, używa aplikacji do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem i/lub niezgodnych z prawem, w tym dostarcza treści bezprawne. Konta nieopłacone i nieużywane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy mogą zostać trwale usunięte.

 6. Reklamacje

  Spółce przysługuje możliwość złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania aplikacji przez Usługodawcę.

  Reklamacje należy składać pisemnie w formie e-maila wysyłanego na adres kontakt@spolka-wodna.pl. E-mail powinien być wysłany z konta, którego reklamacja dotyczy.

  Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu bądź nieprawidłowego działania aplikacji, dokładne okoliczności wystąpienia problemu.

  Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczego od daty wpłynięcia.

 7. Bezpieczeństwo

  Usługodawca podejmuje wszelkie działania niezbędne do ochrony danych Spółki oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przez Spółkę do aplikacji. Usługodawca zobowiązuje się do nie udostępniania danych wprowadzonych przez Spółkę osobom i firmom trzecim. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do aplikacji przez Spółkę.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy

  Usługodawca podejmuje wszelkie działania aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie aplikacji pod względem technicznym, formalnym i prawnym jednak nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z ich nieprawidłowego funkcjonowania.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania Spółki.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania aplikacji oraz nieprawidłowego korzystania z aplikacji przez Użytkownika/Spółkę.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków w prowadzeniu Spółki, przerwy w działaniu, bądź utraty informacji gospodarczej oraz innych strat o charakterze majątkowym, jak również za wszelkie skutki wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem aplikacji.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane ujawnieniem przez klienta osobie trzeciej Hasła lub Loginu.

  Usługodawca nie gwarantuje dostępu do aplikacji w każdym momencie.

  Spółka musi w pełni akceptować i przestrzegać regulaminu aplikacji oraz polityki prywatności. Użytkownik, który nie akceptuje regulaminu lub polityki prywatności nie może korzystać z aplikacji.